Ondersteuningspremie Vlaams Gewest

29/06/2020

Voor wie?

Ondernemingen die steeds open zijn gebleven of opnieuw geopend zijn na de versoepeling van de coronamaatregelen en die door het nemen van specifieke maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, te maken hebben met een omzetdaling van 60%:

 • ondernemingen die initieel niet moesten sluiten maar exploitatiebeperkingen hadden en in aanmerking komen voor een corona compensatiepremie
 • ondernemingen die bij het begin van de coronamaatregelen verplicht werden hun zaak en fysieke locatie te sluiten en in aanmerking komen voor een corona hinderpremie

Voorwaarden?

De corona ondersteuningspremie is er voor de onderneming met een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest (ingeschreven als actieve onderneming in de KBO op 1 mei 2020) die  :

 • haar zaak heropend heeft na een verplichte sluiting en in de eerste maand van heropening  geconfronteerd wordt met een omzetdaling van minstens 60% ingevolge de nog geldende exploitatiebeperkingen opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad
 • open mocht blijven en ingevolge de nog geldende exploitatiebeperkingen opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad, nog geconfronteerd wordt met een omzetdaling van minstens 60% in de periode van 1 mei tot 31 mei.

De onderneming moet dus onder het toepassingsgebied van de corona hinderpremie of van de corona compensatiepremie vallen.

Ondernemingen die geen aanvraag indienden voor corona hinderpremie of een corona compensatiepremie, kunnen toch een ondersteuningspremie aanvragen. Zij moeten aantonen dat hun omzetdaling van minstens 60% het gevolg is van de substantiële exploitatiebeperkingen die ze ondervinden door de coronamaatregelen opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad.

Ondernemingen die een verminderde omzet hebben die niet het gevolg is van de coronamaatregelen opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad komen niet in aanmerking.

Komt mijn onderneming in aanmerking voor de subsidie?

Je komt in aanmerking als je tot één van de volgende categorieën behoort:

 • Zelfstandige in hoofdberoep
 • Zelfstandige in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen (netto belastbaar inkomen) heeft van minstens € 13.993,78
 • Zelfstandige in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen (netto belastbaar inkomen) heeft tussen € 6.996,89 en € 13.993,78 en als loontrekkende minder dan 80% is tewerkgesteld (= helft van de premie) 

Een vennootschap met rechtspersoonlijkheid van privaat recht met minstens 1 voltijdsequivalent werkend vennoot of minstens 1 voltijdsequivalent bij de RSZ ingeschreven personeelslid, evenals verenigingen die aan dezelfde voorwaarde voldoen.

Gepensioneerden die een zelfstandige activiteit uitoefenen en student-zelfstandigen komen in aanmerking voor zover ze voldoen aan voormelde voorwaarden.

Welke omzetdaling moet je aantonen om  in aanmerking te komen voor de subsidie?

De onderneming moet een omzetdaling van minstens 60% hebben ten gevolge van vermelde exploitatiebeperkingen door de coronamaatregelen in de doorstartperiode. Dit is de periode waarin de onderneming doorstart na de versoepeling van de coronamaatregelen. De referentieperiode is de overeenkomstige maand in 2019.

Kwam je in aanmerking voor de corona hinderpremie wegens verplichte sluiting van je fysieke locatie?

Dan moet je een omzetdaling van minstens 60% in de maand  die volgt op de opheffing van deze verplichte sluiting, respectievelijk dus 11 mei, 18 mei of 8 juni 2020, kunnen aantonen.  De referentieperiode start na heropening.

Kwam je in aanmerking voor de corona compensatiepremie?

Dan moet je een omzetdaling van minstens 60% in de periode van 1 mei tot 31 mei 2020 kunnen aantonen. De referentieperiode is de periode van 1 mei 2019 tot en met 31 mei 2019. 

Wat als je een startende onderneming bent?

Dan vergelijk je de gerealiseerde omzet in de periode van heropening in 2020 met de verwachte omzet uit je financieel plan voor die zelfde periode. Startende ondernemingen die geen financieel plan moesten neerleggen bij opstart (bv. eenmanszaken) moeten een financieel plan opstellen om de lagere omzet te verantwoorden.

Wat als je na het opheffen van deze verplichte sluiting vrijwillig gesloten bleef?  

Dan kom je nog in aanmerking op voorwaarde dat je uiterlijk één week na de bekendmaking van het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de corona ondersteuningspremie in het Belgisch Staatsblad, heropend bent. Het besluit werd gepubliceerd op 22 juni 2020. Je dient dus te heropenen tegen uiterlijk 29 juni 2020 om in aanmerking te kunnen komen voor de ondersteuningspremie. De referentieperiode start vanaf de dag van heropening.

Dan vergelijk je de gerealiseerde omzet in de periode van heropening in 2020 met de verwachte omzet uit je financieel plan voor die zelfde periode. Startende ondernemingen die geen financieel plan moesten neerleggen bij opstart (bv. eenmanszaken) moeten een financieel plan opstellen om de lagere omzet te verantwoorden.

Wat is de omzetdaling?

De omzetdaling is de daling van de omzet (excl. btw) ingevolge verminderde prestaties door exploitatiebeperkingen opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad, dus niet door uitgestelde facturatie. De onderneming zal een verklaring op eer indienen bij haar aanvraag. De omzetdaling wordt aangetoond op basis van een van volgende elementen:

 • dagontvangsten
 • geleverde prestaties
 • tijdsregistratie

Deze corona ondersteuningspremie is een subsidie om bedrijven met een vestiging in Vlaanderen en met omzetdaling omwille van exploitatiebeperkingen ingevolge de coronamaatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad, financieel te ondersteunen. Dit betekent concreet dat de omzetdaling het direct of indirect gevolg moet zijn van deze coronamaatregelen. 

De onderneming die nog geen corona hinderpremie of corona compensatiepremie kregen wordt gevraagd om de link te leggen tussen de maatregelen die moeten nageleefd worden en de gevolgen hiervan op zijn beroepsuitoefening. De onderneming moet dit zelf motiveren bij de indiening van zijn aanvraag. Hiervoor dient zij te vermelden:

Hoeveel bedraagt de corona ondersteuningspremie?

 • a)      Ondernemingen en zelfstandigen in hoofdberoep of gelijkgesteld

Wie omwille van de exploitatiebeperkingen door de federale coronamaatregelen nog een omzetdaling van 60% heeft in de doorstartperiode krijgt een forfaitaire premie van € 2.000.

De premie wordt verhoogd met een premie voor elke bijkomende exploitatiezetel gelegen in het Vlaamse Gewest, voor zover er minstens één voltijdsequivalent (VTE) personeelslid, ingeschreven bij de Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid (RSZ), tewerkgesteld is. 

Indien een onderneming meerdere exploitatie- of uitbatingszetels heeft, wordt het aantal premies beperkt tot maximaal vijf per onderneming  (in één en dezelfde aanvraag)

 • b)     Zelfstandigen in bijberoep

Ben je een zelfstandige in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen had tussen € 6.996,89 en € 13.993,78 en als loontrekkende niet 80% of meer is tewerkgesteld? Dan kom je in aanmerking voor de éénmalige forfaitaire premie van € 1.000 bij een omzetdaling van 60% in de doorstartperiode.

Hoe indienen?

De onderneming vraagt tijdig de corona ondersteuningspremie aan. De aanvraag moet online ingediend worden uiterlijk op 15 augustus 2020.

De online-aanvraag zal mogelijk zijn tegen midden juli.

Meer weten?

Bart Pessemier – 052/35.22.55 – bart@kmo-consulting.be

Deel dit blogbericht

Share on linkedin
LinkedIn
Share on facebook
Facebook
Share on print
Print

NIEUWSBRIEF

KMO Consulting zegt…
Trends, nieuws,.. ontvangt u ze graag?

Wij werken niet voor maar met onze klanten,
Samen naar beter

BART PESSEMIER - ZAAKVOERDER