Regeerakkoord: fiscale topics

01/10/2020

De nieuwe regering heeft uiteraard ook fiscale topics opgenomen in haar regeerakkoord.

Uit de teksten kunnen we distilleren dat men wil uitgaan van een eerlijke fiscaliteit en een correcte inning van belastingen. Het is de bedoeling een brede fiscale hervorming door te voeren met als einddoel een vereenvoudiging en modernisering van het belastingstelsel.

Wij verzamelden voor u de meest in het oog springende punten:

I.       Investeringen​​​​

In het kader van een ruimer investeringsplan zal de regering maatregelen nemen om de investeringen te stimuleren. Hiervoor zal de verhoogde investeringsaftrek ten bedrage van 25% worden verlengd met een periode van twee jaar. De huidige investeringscriteria worden nog geëvalueerd en eventueel aangepast. 

Daarnaast wenst de regering eveneens de afbraak en heropbouw van gebouwen in het kader van sociaal woningbeleid verder te stimuleren door het verlaagd BTW-tarief van 6% uit te breiden tot het volledige Belgisch grondgebied.

II.     Relance

Op korte termijn zal de regering, ter versterking van de solvabiliteit van onze ondernemingen, zorgen voor de invoering van de reeds aangekondigde wederopbouwreserve. Deze maatregel geeft vennootschappen de mogelijkheid om gedurende de aanslagjaren 2022, 2023 en 2024 een deel van hun winst vrij te stellen door de aanleg van een vrijgestelde wederopbouwreserve. Er zijn hier wel voorwaarden aan verbonden, onder meer op het vlak van tewerkstelling en het in standhouden van het eigen vermogen.

III.   Arbeidsmarkt

We lezen de volgende punten met fiscale implicaties:

  • Een verlenging na 2020 met betrekking tot de vrijstelling van werkgeversbijdragen voor de aanwerving van de eerste werknemer.
  • De doelstelling dat alle nieuwe bedrijfswagens tegen 2026 emissievrij moeten zijn.
  • Werknemers die geen aanspraak maken op een bedrijfswagen kunnen een mobiliteitsbudget krijgen van hun werkgever. Op die manier worden duurzame mobiliteitsalternatieven ( vb. openbaar vervoer, fietsen,…) evenals het dicht bij het werk (gaan) wonen gestimuleerd.
  • Een verschuiving van alternatieve verloningsvormen richting verloning in euro’s (afbouw van cafetariaplannen).
  • Uitwerking van fiscale voordelen voor bedrijven die momenteel te weinig opleidingsuren aanbieden aan hun werknemers.

IV.   G​​​ezin

In de personenbelasting streeft de regering naar een vereenvoudiging door middel van een uitdoving van verschillende aftrekposten, belastingverminderingen en uitzonderingsregimes. 

Via een uitbreiding van de belastingvermindering voor kinderoppas en de verhoging van de toeslag op de belastingvrije som voor (groot)ouders en broers/zussen ten laste ouder dan 65 jaar, wil men de gezinsfiscaliteit beter afstemmen op de combinatie werk-gezin en de zorg voor familie.

V.   Diverse topics

  • Er wordt een eerlijke bijdrage van personen met de grootste draagkracht nagestreefd (“rijkentaks”). Een mogelijkheid dat hierbij op tafel ligt is de bronheffing op grote transacties. Deze heffing zou niet van toepassing zijn op de verkoop van familiale KMO’s en de transacties met effecten op naam.
  • Stopzetting fiscale regularisatie per 31 december 2023.
  • Sluiting van de kaasroute.
  • In het kader van datamining kan de administratie het Centraal Aanspreekpunt bevragen dat ook de banksaldi van Belgische rekeningen zal ontvangen. Of hiermee de weg ingezet is naar een vermogenskadaster zal moeten blijken uit de praktijk.

Wij volgen voor u de actualiteit verder op wanneer deze en andere maatregelen uitwerking zullen krijgen.

Vragen?

contacteer Bart Pessemier – 052/35.22.55 – bart@kmo-consulting.be

Deel dit blogbericht

Share on linkedin
LinkedIn
Share on facebook
Facebook
Share on print
Print

NIEUWSBRIEF

KMO Consulting zegt…
Trends, nieuws,.. ontvangt u ze graag?

Wij werken niet voor maar met onze klanten,
Samen naar beter

BART PESSEMIER - ZAAKVOERDER